آموزش ها

 آموزش و توانمند سازی
ایده بازار امیرکبیر در راستای آموزش و آماده سازی هرچه بهتر و بیشتر ایده پردازان و صاحبان طرح جهت ارائه موثر طرح خود در برابر سرمایه گذاران، اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه های مختلف می نماید. همچنین جهت تعامل بیشتر ایده پردازان و سرمایه گذاران محترم عصرانه‌های مختلفی در راستای انتقال تجربیات سرمایه گذاران به ایده پردازان برگزار می گردد. عناوین برخی از دوره های آموزشی و توانمندسازی به شرح ذیل است:

 

نحوه ارائه طرح در مقابل سرمایه‌گذار
نحوه نگارش طرح توجیه اقتصادی
نحوه ارائه موثر و کارآمد
آموزش مالکیت فکری