اهم برنامه‌های سه ساله

اهم برنامه‌های سه ساله ایده بازار (97-95)

برگزاری 60 رویداد ملی، تخصصی و بین‌المللی در کشور

برگزاری 2 رویداد بین‌المللی در خارج از کشور

شناسایی و جذب 4000 ایده، اختراع و فناوری

تامین سرمایه و تأسیس 20 شرکت دانش‌بنیان

جذب و شناسایی بیش از 500 سرمایه‌گذار خطرپذیر ملی و بین‌المللی

حضور و بهره‌مندی بیش از 10000 نفر در رویدادها