تاریخچه

 تاریخچه

دفتر ایده بازار امیرکبیر از سال 1390 در دل دانشگاه صنعتی امیرکبیر شکل گرفت. رویکرد سامان دهی و جهت بخشی به ایده و اختراع و بسترسازی فرآیند تبدیل ایده به محصول و خلق ثروت مبنای تشکیل این دفتر بود. برگزاری مسابقات یک پرسش یک ایده، میزبانی اولین رویداد TED در ایران و میزبانی اولین رویدادهای استارت آپ ویکند در ایران مسیر شکل گیری رویدادهای ایده بازار را فراهم نمود. در فاصله زمانی 1392 – 1390 حمایت‌ها و پشتیبانی ریاست محترم وقت دانشگاه، جناب دکتر علیرضا رهایی، پشتوانه ی اصلی برای استمرار این حرکت بود. از سال 1392 به بعد و با رویکرد حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و کارآفرین که توسط ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر معتمدی مطرح شد، با تاکید و حمایت ایشان و معاون محترم پژوهش و فناوری جناب آقای دکتر مسعود برومند، شرکت دانشگاهی و دانش بنیان ایده بازار امیرکبیر شکل گرفت.