دفتر سرمایه گذاری

 دفتر سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری

در زیست بوم کسب و کار دانش بنیان ایده بازار امیرکبیر، دفتر سرمایه گذاری و انتقال فناوری حلقه تکمیل کننده فرآیند ایده تا محصول و خلق ثروت را شکل می دهد. در این دفتر، بسترها و مقدمات سرمایه گذاری مشترک، تاسیس شرکت و همکاری سودمند و موثر ایده پرداز، مخترع و سرمایه گذاران فراهم می شود. اهم فعالیت های این دفتر عبارت است از:

 

تعیین سطح آمادگی فناوری و اختراع (TRL)
تهیه مدل اقتصادی و طرح توجیهی اقتصادی طرح
مشاوره حقوقی تاسیس شرکت دانش بنیان
قیمت گذاری فناوری و اختراع
شناسایی و معرفی سرمایه گذاران مناسب برای طرح ها و ایده ها