همکاری با رویداد

اداره کل انجمن های علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جهت تحقق روحیه کارآفرینی در سطح جوامع دانشگاهی آمادگی خود را جهت جذب علاقه مندان برای برگزاری یا فعالیت در حوزه رویداد ایده بازار اعلام می دارد. در این راستا علاقه مندان می توانند در موسسات یا دانشگاه مورد نظر خود به عنوان نماینده یا رابط فعالیت نمایند.