کادر اجرایی رویداد

[av_section color=’main_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ id=”]
[av_one_fourth first]

[av_team_member name=’دکتر مالک نادری’ job=’دبیر علمی رویداد’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/dr.naderi.jpg’ attachment=’275′ description=’مدیر کل اداره انجمن های علمی و امور المپیادها’][/av_team_member]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’مهندس علی علیزاده’ job=’دبیر اجرایی رویداد’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/alizadeh.jpg’ attachment=’332′ description=’مدیر آموزش و فوق برنامه اداره کل انجمن های علمی و امور المپیادها’][/av_team_member]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’مهندس امیر رضوانی مقدم’ job=’مسئول اجرایی رویداد’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/rezvani.jpg’ attachment=’333′ description=’کارشناس ارشد مرکز ایده پردازی، نوآوری و فناوری اداره کل انجمن های علمی’][/av_team_member]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’دکتر آیدین مهدی زاده’ job=’مربی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/mahdizadeh.jpg’ attachment=’334′ description=’مدرس دانشگاه و مدیرمسؤل فصلنامه هنر و طراحی صنعتی چهارباغ’][/av_team_member]

[/av_one_fourth]
[/av_section]

[av_section color=’main_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ id=”]
[av_one_fourth first]

[av_team_member name=’امیرحسین جزوخطیب زاده’ job=’کمیته اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/khatib.jpg’ attachment=’340′ description=’کارشناس انفورماتیک اداره کل انجمن های علمی و امورالمپیادها’][/av_team_member]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’مهندس حسین یزدانی’ job=’کمیته اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/yazdani.jpg’ attachment=’338′ description=’همکار نشریه انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ’][/av_team_member]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’مهندس سینا باسلی زاده ‘ job=’کمیته اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/baseli.jpg’ attachment=’336′ description=’دبیر سابق انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی نفت’][/av_team_member]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’خانم سمیه حسینی’ job=’کمیته اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/hasani.jpg’ attachment=’337′ description=’کارشناس امور المپیادهای اداره کل انجمن های علمی و امورالمپیادها’][/av_team_member]

[/av_one_fourth]
[/av_section]

[av_section color=’main_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ id=”]
[av_one_fourth first]

[av_team_member name=’آقای محمد همایون’ job=’کمیته اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/homayoon.jpg’ attachment=’352′ description=”][/av_team_member]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’خانم زینب دار پور’ job=’کمیته اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/daripoor.jpg’ attachment=’345′ description=’مسئول انفورماتیک اداره کل انجمن های علمی و امورالمپیادها’][/av_team_member]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’خانم سحر فروغی راد’ job=’کمیته اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/forooghi.jpg’ attachment=’346′ description=’همکار اداره کل انجمن های علمی و امور المپیادها’][/av_team_member]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’خانم سیده مریم حسینی’ job=’کمیته اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/hoseini.jpg’ attachment=’348′ description=’مسئول ایده پردازی انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی صنایع’][/av_team_member]

[/av_one_fourth]
[/av_section]

[av_section color=’main_color’ custom_bg=’#ffffff’ src=” attachment=” position=’top left’ repeat=’no-repeat’ attach=’scroll’ padding=’small’ shadow=’no-shadow’ id=”]
[av_one_fourth first]

[av_team_member name=’خانم میناسادات امامیان’ job=’مسئول روابط عمومی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/Emamian.jpg’ attachment=’745′ description=’کارشناس فوق برنامه اداره کل انجمن ها’]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’آقای احمد غلامی’ job=’طراح’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/gholami.jpg’ attachment=’720′ description=’همکار اداره کل انجمن های علمی دانشجویی’]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’مهندس سمیه بخشی’ job=’کمیته اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/woman.jpg’ attachment=’351′ description=’مسئول دفتر اداره کل انجمن های علمی و امور المپیادها’][/av_team_member]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’خانم ترانه رودپیما’ job=’کمیته اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/woman.jpg’ attachment=’351′ description=’همکار اداره کل انجمن های علمی و امور المپیادها’][/av_team_member]

[/av_one_fourth]
[/av_section]

[av_section color=’main_color’ custom_bg=’#ffffff’ src=” attachment=” position=’top left’ repeat=’no-repeat’ attach=’scroll’ padding=’small’ shadow=’no-shadow’ id=”]

[av_one_fourth first]

[av_team_member name=’آقای امید محمد زاده’ job=’عضو تیم اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/man-avatar.jpg’ attachment=’473′ attachment_size=’full’ description=’همکار اداره کل انجمن های علمی دانشجویی’ font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’آقای ماهان پنجعلی زاده’ job=’عضو تیم اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/man-avatar.jpg’ attachment=’473′ attachment_size=’full’ description=’همکار اداره کل انجمن های علمی دانشجویی’ font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’آقای سینا دباغ’ job=’عضو تیم اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/man-avatar.jpg’ attachment=’473′ attachment_size=’full’ description=’همکار اداره کل انجمن های علمی دانشجویی’ font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’آقای آرمین میرزایی’ job=’عضو تیم اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/man-avatar.jpg’ attachment=’473′ attachment_size=’full’ description=’همکار اداره کل انجمن های علمی دانشجویی’ font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][/av_section][av_section color=’main_color’ custom_bg=’#ffffff’ src=” attachment=” position=’top left’ repeat=’no-repeat’ attach=’scroll’ padding=’small’ shadow=’no-shadow’ id=”]

[av_one_fourth first]

[av_team_member name=’آقای حسین سلیمانی’ job=’عضو تیم اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/man-avatar.jpg’ attachment=’473′ attachment_size=’full’ description=’همکار اداره کل انجمن های علمی دانشجویی’ font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’آقای نیما صدقیه’ job=’عضو تیم اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/man-avatar.jpg’ attachment=’473′ attachment_size=’full’ description=’همکار اداره کل انجمن های علمی دانشجویی’ font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’آقای اشکان کرمی’ job=’عضو تیم اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/man-avatar.jpg’ attachment=’473′ attachment_size=’full’ description=’همکار اداره کل انجمن های علمی دانشجویی’ font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’آقای فرزین احمدی مجد’ job=’عضو تیم اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/man-avatar.jpg’ attachment=’473′ attachment_size=’full’ description=’همکار اداره کل انجمن های علمی دانشجویی’ font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][/av_section][av_section color=’main_color’ custom_bg=’#ffffff’ src=” attachment=” position=’top left’ repeat=’no-repeat’ attach=’scroll’ padding=’small’ shadow=’no-shadow’ id=”]

[av_one_fourth first]

[av_team_member name=’آقای عارف حسن نیا’ job=’عضو تیم اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/man-avatar.jpg’ attachment=’473′ attachment_size=’full’ description=’همکار اداره کل انجمن های علمی دانشجویی’ font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’آقای جواد طاهریان’ job=’عضو تیم اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/man-avatar.jpg’ attachment=’473′ attachment_size=’full’ description=’همکار اداره کل انجمن های علمی دانشجویی’ font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’خانم مریم نور محمدی’ job=’عضو تیم اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/woman.jpg’ attachment=’351′ attachment_size=’full’ description=’همکار اداره کل انجمن های علمی دانشجویی’ font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’خانم نیلوفر طالقانی’ job=’عضو تیم اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/woman.jpg’ attachment=’351′ attachment_size=’full’ description=’همکار اداره کل انجمن های علمی دانشجویی’ font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][/av_section][av_section color=’main_color’ custom_bg=’#ffffff’ src=” attachment=” position=’top left’ repeat=’no-repeat’ attach=’scroll’ padding=’small’ shadow=’no-shadow’ id=”]

[av_one_fourth first]

[av_team_member name=’خانم مهتاب مسعودی نژاد’ job=’عضو تیم اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/woman.jpg’ attachment=’351′ attachment_size=’full’ description=’همکار اداره کل انجمن های علمی دانشجویی’ font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’خانم فاطمه نعمتی’ job=’عضو تیم اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/woman.jpg’ attachment=’351′ attachment_size=’full’ description=’همکار اداره کل انجمن های علمی دانشجویی’ font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’خانم زهره احمدی’ job=’عضو تیم اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/woman.jpg’ attachment=’351′ attachment_size=’full’ description=’همکار اداره کل انجمن های علمی دانشجویی’ font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’خانم معصومه محمود کلایه’ job=’عضو تیم اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/woman.jpg’ attachment=’351′ attachment_size=’full’ description=’همکار اداره کل انجمن های علمی دانشجویی’ font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][/av_section][av_section color=’main_color’ custom_bg=’#ffffff’ src=” attachment=” position=’top left’ repeat=’no-repeat’ attach=’scroll’ padding=’small’ shadow=’no-shadow’ id=”]

[av_one_fourth first]

[av_team_member name=’خانم عادله شاهی’ job=’عضو تیم اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/woman.jpg’ attachment=’351′ attachment_size=’full’ description=’همکار اداره کل انجمن های علمی دانشجویی’ font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’خانم شکیلا مستعان’ job=’عضو تیم اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/woman.jpg’ attachment=’351′ attachment_size=’full’ description=’همکار اداره کل انجمن های علمی دانشجویی’ font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][av_one_fourth]

[av_team_member name=’خانم مبینا طباطبائی’ job=’عضو تیم اجرایی’ src=’http://ideasbazaar.ir/wp-content/uploads/woman.jpg’ attachment=’351′ attachment_size=’full’ description=’همکار اداره کل انجمن های علمی دانشجویی’ font_color=” custom_title=” custom_content=”]

[/av_one_fourth][/av_section]