ایده بازار

در حال بارگزاری
مهندس سید محمدرضا مدرسیسمت : قائم مقام معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان تهران
مهندس محمود کریمیسمت : نماینده انجمن TRIZ اروپا و TRIZ Center در ایران