از ایده تا بازار 

ایده‌بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرکز نوآوری و تبادل فناوری ایده‌بازار دریچه تعامل فناوران، صنعت و دانشگاه مرکز نوآوری و تبادل فناوری ایده‌بازار دریچه تعامل فناوران، صنعت و دانشگاه مرکز نوآوری و تبادل فناوری ایده‌بازار دریچه تعامل فناوران، صنعت و دانشگاه
0
رویداد
0
طرح و ایده
0
فناوران عضو
0
شرکت‌های عضو
0
تبادل فناوری
0
رویداد
0
طرح و ایده
0
فناوران عضو
0
شرکت‌های عضو
0
تبادل فناوری

چرا ایده‌بازار؟

مزایای عضویت در شبکه مرکز تجاری‌سازی و تبادل فناوری

چرا ایده‌بازار؟

مزایای عضویت در شبکه مرکز تجاری‌سازی و تبادل فناوری

چرا ایده‌بازار؟

مزایای عضویت در شبکه مرکز تجاری‌سازی و تبادل فناوری

طرح مسئله توسط شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران

Reverse Pitch یا گام معکوس بستری است که در آن با دریافت مسائل و نیازهای فناورانه از سوی شرکت‌ها و بهره‌برداران، فرصت حل این مسائل توسط ایده‌پردازان، مخترعین، شرکت‌های دانش‌بنیان و جامعه علمی کشور ایجاد می‌گردد.

طرح مسئله توسط شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران

برای طرح مسئله خود در ایده‌بازار برروی لینک زیر کلیک فرمایید:
طرح مسئله

طرح مسئله توسط شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران

Reverse Pitch یا گام معکوس بستری است که در آن با دریافت مسائل و نیازهای فناورانه از سوی شرکت‌ها و بهره‌برداران، فرصت حل این مسائل توسط ایده‌پردازان، مخترعین، شرکت‌های دانش‌بنیان و جامعه علمی کشور ایجاد می‌گردد. برای طرح مسئله خود در ایده‌بازار برروی لینک زیر کلیک فرمایید:

طرح مسئله توسط شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران

Reverse Pitch یا گام معکوس بستری است که در آن با دریافت مسائل و نیازهای فناورانه از سوی شرکت‌ها و بهره‌برداران، فرصت حل این مسائل توسط ایده‌پردازان، مخترعین، شرکت‌های دانش‌بنیان و جامعه علمی کشور ایجاد می‌گردد. برای طرح مسئله خود در ایده‌بازار برروی لینک زیر کلیک فرمایید:

اخبار و مقالات

اخبار و مقالات

حامیان ما

برای عضویت در خبرنامه کلیک نمایید:

برای عضویت در خبرنامه کلیک نمایید:

مشتریان ایده‌بازار