۲۰ آذر ۱۳۹۸

ابلاغیه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ابلاغیه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغیه به معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی در خصوص دومین رویداد ملی ایده‌بازار […]
۲۰ آذر ۱۳۹۸

ابلاغیه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ابلاغیه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغیه به معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی در خصوص سومین ایده‌بازار خوراک و […]