۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

نوآوری باز و اهمیت آن در کسب و کار

امروزه اهمیت نوآوری در کسب و کارها بر کسی پوشیده نیست. “نوآوری بسته”، سرمایه‌گذاری بر روی تحقیقات انجام‌شده در واحد R&D، تولید فناوری با در نظر […]