۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

بازدید نمایندگان دانشگاه های مالزی از دفتر ایده بازار امیرکبیر

بازدید نمایندگان دانشگاههای مالزی از دفتر ایده بازار امیرکبیر – چهارشنبه 96/2/6